ቋንቋጀርመንንቁጽርንስልጠናንሓገዝን

ሕቶታትዕዮ-ገዛ;ምድላዋትንፈትና; ሕቶናይስራሕ;ምጹናክንተሓበረኩምንክንሕግዘኩምድልዋትኢና።

 

ጸወታታትንኢደስርሓትን

ውላድካብ3 ክሳብ12 ዝዕድሚኡኣለኩም’ዶ፣ምስካልኦትህጻናትክጻወትንዝተፈላለየኢደስርሓትክሰርሕንድሌትእንተሃልይኩም; ናባናክትመጹብኽብሪንዕድመኩም።

 

ናይዓለባኢደጥበብ

ክዳውንቲክትስፍዩንክትሰርሑንትደልዩ’ዶ፣ኣብዚዝተፈላለየሓገዛትንሃናጺሓሳባትንክትረኽቡትኽእሉኢኹም።

 

ናይዝርርብእዋንንስደተኛታትንተሓባበርትን

ዝተፈላለየሕቶታትንኣብነት፦

ናይውሳኔ; ደብዳቤትካብJobcenter; መንበርገዛ; ጥዕና; ኣብጉዳያትህጻን;

ምጹናከነአንግደኩምድልዋትኢና።

 

መሰረታዊናይቋንቋስልጠና

ክትመሃሩትደልዩ’ዶ፣እዚስልጠናምስናይኣደቋንቋተዛረብቲዝካየድእዩ።

 

ሓበሬታብዛዕባምድላይመንበርገዛ

ንምድላይገዛኣብባምበርግዘድሊሓበሬታንምኽርን

 

ናይዝርርብእዋን

ንደለይቲዑቕባክትሕግዝትደልይ’ዶ፣ዝተፈላለየንጥፈታትንስርሓትንምስኦምከተካይድትደልይ’ዶ፣ብዙሕተኽእሎታትንባይታንኣጣጢሕናንጽበየኩምኣለና።