تو به عنوان یک پناهجو به بامبرگ آمده ای و به دنبال ارتباط و کمک هستی ؟

 دوست جای غریبه به شما هر دو را ارائه می دهد .

ما چه کسی هستیم ؟

به عنوان پناهجو توباید دریک کشورجدید برای زندگی روزمره خود یک راهی را پیدا کنی. تومی خواهی آلمانی یاد بگیری ،با یک محیط اجتماعی جدید آشنایی پیدا کنی و با شهروندان و نهادها تماس برقرارکنی ؟ برای همه این ها ،باشگاه ما (FSF) بانیروهایی به شما کمک می کند.

چه چیزی به شما ارائه می دهیم ؟

   ما می خواهیم به شما به عنوان یک شهروند جدید برای زندگی اجتماعی دربامبرگ دسترسی داشته باشیم ،تا با فرهنگ، ورزش ،آموزش و پرورش وبازار کار به سهولت دسترسی پیدا کنید.

ما یک کمد لباسراه اندازی می کنیم ،کمک درسیدراختیارمی گذاریم و برای اوغات فراغت، فعالیت هایی را سازماندهی می کنیم .

ما از تو حمایت می کنیم ،اگر تو درجستجویکارهستی یا اگرمی خواهی تحصیلاتترا ادامه بدهی .

برنامه های حمایتیبرای پناهندگان و شهروندان با هم به ارمغان می آوریم . برای موضوعات و وظایف مختلف چندین افراد مسئول هستند که در گروه های کاری ،کار می کنند.

کجا می توانی ما را پیدا کنی ؟

  بهترین مکان برای ملاقات با ما مرکزفرهنگی Lui 20 می باشد که می توانید با ما ،دیگرپناهندگان و شهروندان بامبرگ (خانم و آقا) درتماس باشید .

در این جا می توانید رویدادهای زیادی را پیدا کنید( تقویم )  و کافه ما در lui20چهارشنبه تا شنبه ازساعت 12 تا 17 بازاست و نوشیدنی هایی در مقابل یک کمک مالی داوطلبانه وجود دارد .

اگر تو در بامبرگ جدید هستی و بسیاری سوالات در ذهنتان بوجود آمده ،بهتر است روزهای شنبه (Samstagscafé) بیایید با پناهجویان شنبه هااز ساعت 15 تا 17صحبت می کنیم .

در اینجا ما به سوالات شما برای یک تصمیم گیری یا در مورد خانه ،و هم چنین هرگونه پست هایی که از اداره کار(Job center) دریافت می کنید، درمورد کارو تحصیلات،مشکلات بهداشتی یا مسائل مربوط به خانواده کمک می کنیم و پیشنهادهایی می دهیم .

به کافه     Lui20, Luitpoldstraße 20, 96052 Bamberg بیا !

در AEO زندگی می کنی ؟ 

پس بیا  ( Cafe willkommen)   به کافه خوش آمدید

شما می توانید کافه ما را دربلوک 4 ، ورودی اول ،طبقه اول ،سمت چپ (AEO) پیداکنید.

ساعت های کاری  : دوشنبه تا جمعهازساعت 14:00 تا 16:00

 برای بچه ها در AEO یک اتاق بازیتاًسیس کرده ایم . می توانید آن را روبروی Cafe willkommen پیدا کنید .

لطفا آنجا به آگهی واعلانات توجه کنید .

تو می خواهی به ما همواره کمک کنی ؟

بسیاری از پناهجویان ازکار ما حمایت می کنند .این خوب و مهم است ،زیرا چه کسی بهتر ازخودتان شرایط زندگی و مشکلات پناهجویان را می شناسد ؟

تو می توانی دریکی ازگروه های کاری ما شرکت و یا به تیم کافه ما بپیوندی !